Domů O nás Akční plán 2014 - 2020

Akční plán pro období 2014 - 2020

Světová síť biosférických rezervací UNESCO (WNBR) začala vznikat v sedmdesátých letech dvacátého století v rámci programu Člověk a biosféra (Man and Biosphere - MaB). Cílem programu je zabezpečit trvale udržitelný rozvoj a ochranu vybraných cenných území celého světa. Zásady péče o biosférické rezervace (dále jen BR) formuluje Sevillská strategie (1995). Nové podněty pro tvůrčí rozvoj myšlenek Sevillské strategie přinesl Madridský akční plán (2008).

Výbor Mezinárodní koordinační rady programu UNESCO „Člověk a biosféra“ schválil na svém zasedání v roce 2003 rozšíření Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží, s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Nově vymezené území dostalo název Biosférická rezervace Dolní Morava. Jako právní a organizační základna k zapojení a účasti územních samospráv, orgánů státní správy, nevládních sdružení a nositelů soukromých zájmů na území BR byla v roce 2004 založena obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s. (OPS).

Ve smyslu zásad Sevillské strategie a Madridského akčního plánu, zakládací smlouvy a statutu společnosti aktualizovala OPS pro svou činnost akční plán na léta 2008 – 2013 a připravila nový akční plán pro plánovací období 2014 – 2020.

OPS se bude ve své činnosti zaměřovat na následující oblasti především v zájmovém území BR:

1)    Ochrana přírodní a kulturní různorodosti
2)    Vytváření modelů správného hospodaření v krajině a hledání metod udržitelného rozvoje společnosti a udržitelného využívání přírodních zdrojů
3)    Výzkum a vzdělávání
4)    Partnerská spolupráce

1. Ochrana přírodní a kulturní různorodosti
1.1 Ochrana a řízení území

a)    Účelné využití možnosti účastnit se ve správních řízeních.
b)    Iniciace vzniku, účelných úprav a vyhodnocování platných nebo připravovaných právních norem zřizujících chráněná území nebo pojednávající o krajinném managementu.
c)    Posouzení nebo zpracování plánů péče a koncepcí pro jednotlivá chráněná území či chráněné památkové zóny.
d)    Zpracování, úprava a odsouhlasení zonace BR s využitím nejnovějších poznatků a mezinárodních doporučení.
e)    Odstraňování starých ekologických zátěží a ekologických škod, prevence před ekologickými škodami v krajině.
f)    Účast na krajinotvorných programech a opatřeních.

1.2 Ochrana a obnova genofondu
a)    Podpora a rozvoj odborné a systematické péče o genofond na území BR (např. regionální odrůdy peckovin, vinné révy, vybraných druhů dřevin v lesích, vzácných rostlin a živočichů).
b)    Iniciace a vypracování programů ochrany a obnovy vybraných biotopů a managementu zaměřeného na zachování biotopové a biologické různorodosti kulturní krajiny.
c)    Iniciace ochrany výjimečných a památných stromů a dalších krajinných prvků
d)    Podpora obnovy struktury krajiny s využitím dostupných dotací.

2. Vytváření modelů správného hospodaření v krajině a hledání metod udržitelného
    rozvoje

2.1 Regionální plánování
a)    Spolupráce při tvorbě různých stupňů územně plánovacích dokumentací.
b)    Účast na jednáních o rozvojových strategiích regionu a udržitelného rozvoje dominantních hospodářských aktivit v území BR, zejména pro oblast zemědělství, rybářství a rybníkářství, myslivost, lesní hospodářství a těžba nerostných surovin.
c)    Účast na jednáních a při zpracování rozvojových strategií v oblasti cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni.

2.2 Spolupráce s místními obyvateli a podnikatelskými subjekty
a)    Spolupráce s orgány samosprávy při realizaci opatření na ochranu přírody a krajiny.
b)    Prohlubování kontaktů s jednotlivými obcemi a zajišťování informovanosti obyvatel.
c)    Podpora podnikatelských aktivit, které jsou v souladu s posláním BR.

3. Výzkum a vzdělávání
3.1 Výzkum a monitoring

a)    Iniciace a účast při koordinaci základního přírodovědeckého, socioekonomického a ostatního výzkumu a monitoringu.
b)    Založení a aktualizace databází údajů a informací z oblasti výzkumu a monitoringu.
c)    Úzká spolupráce s vědeckými a výzkumnými ústavy, univerzitami, školami a vědeckými a odbornými pracovníky.

3.2 Výchova, vzdělávání a osvěta
a)    Iniciace, koordinace a osobní účast na výchově, vzdělávání a osvětě místních obyvatel, návštěvníků, školní mládeže a studentské mládeže.
b)    Spolupráce s médii a sdělovacími prostředky s cílem zabezpečit kvalifikovanou informovanost o činnosti OPS a partnerských subjektů na území BR a propagovat myšlenky programu MaB.
c)    Spolupráce s turistickými informačními centry.
d)    Aktivní účast při zabezpečení udržitelnosti projektu Multifunkčního centra zámku Lednice (MCZL) v Lednici a naplnění jeho poslání při výchově, vzdělávání a osvětě.

4. Partnerská spolupráce
a)    Spolupráce s Českým národním komitétem MaB v Praze, s ústředím programu MaB UNESCO v Paříži a partnerskými BR v rámci WNBR.
b)    Navázání odpovídajících partnerských vztahů s vybranými biosférickými rezervacemi a subjekty spravujícími lokality zařazené do Seznamu světového dědictví (WHS) sousedních států (Slovensko, Rakousko) a s vybranými BR a WHS celosvětově.
c)    Podpora a aktivní spoluúčast na spolupráci s příhraničními oblastmi Rakouska a Slovenska.

Závěr
Výše uvedené činnosti budou realizovány z prostředků, které OPS získá z vlastní odborné činnosti, z dotačních titulů, z nadací, z vlastní podnikatelské činnosti, ze sponzorských darů a z aktivní spoluúčasti na regionálních, mezinárodních a jiných projektech. Získané finanční prostředky budou použity na poskytování obecně prospěšných služeb v souladu s posláním BR. Tento akční plán byl připraven jako součást dlouhodobé strategie činnosti Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s., a na jeho základě budou vypracovávány roční plány činnosti.