Domů O nás Management plán 2021 - 2025

Management plán BR Dolní Morava pro období 2021 - 2025

Světová síť biosférických rezervací UNESCO (WNBR) začala vznikat v sedmdesátých letech dvacátého století v rámci programu Člověk a biosféra (Man and Biosphere - MaB). Cílem programu je zabezpečit trvale udržitelný rozvoj a ochranu vybraných cenných území celého světa. Zásady péče o biosférické rezervace (dále jen BR) formuluje Sevillská strategie (1995). Nové podněty pro tvůrčí rozvoj myšlenek Sevillské strategie přinesl Madridský akční plán (2008) a Limský akční plán (2016).

Výbor Mezinárodní koordinační rady programu UNESCO „Člověk a biosféra“ schválil na svém zasedání v roce 2003 rozšíření Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží, s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Nově vymezené území dostalo název Biosférická rezervace Dolní Morava. Jako právní a organizační základna k zapojení a účasti územních samospráv, orgánů státní správy, nevládních sdružení a nositelů soukromých zájmů na území BR byla v roce 2004 založena obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s. (OPS).

Ve smyslu zásad Rámcových stanov pro BR, Sevillské strategie, aktuálně platného Limského akčního plánu, zakládací smlouvy a statutu společnosti připravila OPS pro svou činnost Management plán na léta 2021 – 2025. Na základě tohoto Managment plánu jsou zpracovávány roční plány činnosti

OPS se bude ve své činnosti zaměřovat především na následující oblasti v zájmovém území BR:

1) Ochrana přírodní a kulturní různorodosti
2) Vytváření modelů správného hospodaření v krajině a hledání metod udržitelného rozvoje společnosti a udržitelného využívání přírodních zdrojů
3) Výzkum a vzdělávání
4) Partnerská spolupráce

Výše uvedené činnosti budou realizovány z prostředků, které OPS získá z vlastní odborné činnosti, z dotačních titulů, z nadací, z vlastní podnikatelské činnosti, ze sponzorských darů a z aktivní spoluúčasti na regionálních, mezinárodních a jiných projektech. Získané finanční prostředky budou použity na poskytování obecně prospěšných služeb v souladu s posláním BR.


Přílohy:
Stáhnout tento soubor (MP BR DM schválený_web.pdf)MP BR DM schválený_web.pdf[MP BR DM 2021-2025]1774 Kb