Home ACTIVITIES

Projekt „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů Školního lesního podniku Křtiny“.

Biosférická rezervace Dolní Morava je mezinárodně uznávaná oblast, na jejímž území se nachází nesmírné kulturní a přírodní hodnoty. I vědci z různých oborů si často vybírají tuto výjimečnou krajinu jako zájmové území pro svoji výzkumnou činnost. Jedním z častých témat vědeckých projektů jsou ohrožené druhy rostlin a živočichů. Touto problematikou se zabývá i tým, složený z odborníků z celé republiky, který se pod vedením Mendelovy univerzity v Brně vytvořil, aby mohl realizovat projekt s názvem „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů Školního lesního podniku Křtiny“. Projektovými partnery jsou Biosférická rezervace Dolní Morava (BR DM) a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP).

Projekt, jehož námět vychází ze Státní politiky životního prostředí ČR, je úzce navázán na Koncepci ochrany přírody Jihomoravského kraje a naplňuje vybrané cíle strategických a plánovacích dokumentů na poli ochrany přírody a krajiny. Byl zahájen na začátku roku 2015 a v první fázi zahrnoval analýzu stavu výskytu hrožených druhů dřevin na území ČR. Na základě zjištěného stavu byl vytvořen kompletní seznam ohrožených druhů dřevin ve formě Červené knihy dřevin ČR, která bude podkladem pro legislativní úpravy. V další fázi projektu byl ve dvou vytipovaných oblastech (ŠLP Křtiny a lužní lesy BR Dolní Morava) proveden průzkum ohrožených druhů organizmů. Získané poznatky byly využity při zpracování Červeného seznamu rostlin BR DM, Červeného seznamu obratlovců BR DM, Červeného seznamu bezobratlých BR DM a mapy BR DM s vyznačením maloplošných zvláště chráněnými územími a popisem vybraných ohrožených druhů organizmů a Červeného seznamu ŠLP Křtiny, který bude k dispozici v elektronické podobě. Všechna data budou následně zadána do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V rámci projektu je také pamatováno na proškolení zaměstnanců státní správy, samosprávy, Lesů ČR, s.p. a ŠLP Křtiny formou seminářů k určení a ochraně vybraných ohrožených druhů. S problematikou ohrožených druhů a jejich ochrany jsou průběžně formou přednášek seznamováni i studenti a laická veřejnost. Významnou součástí tohoto komplexního projektu je záchrana ohrožených druhů, pro kterou byly v lesní školce ŠLP Křtiny vybudovány dva polykarbonátové skleníky s příslušenstvím. Vypěstované rostliny budou průběžně vysazovány do volné přírody kvůli posílení existujících populací, případně pro obnovu zaniklých populací. Poznatky získané při množení rostlin bude možné využít v rámci záchranných programů v rámci celé ČR.

Získané poznatky budou v rámci udržitelnosti projektu využity v budoucnu při tvorbě a zpracování zásad managementu lesních porostů s ohroženými druhy organizmů i při tvorbě plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území.

Informace o průběhu projektu a jeho výstupech najdete na internetové adrese cerveneseznamy.mendelu.cz.


Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

alt