Home ACTIVITIES Acitivities

Co je MODELOVÝ LES?

Modelový les je geografická oblast, představující hodnoty lesů a krajiny a přístupy k jejich využívání v daném místě. Je to funkční krajina, skládající se z lesů, polí, luk, chráněných oblastí, řek a lidských sídel. Modelový les pečuje o ekosystémy a kombinuje sociální, ekonomické a ekologické potřeby místních obyvatel s dlouhodobě udržitelným stavem krajiny. Přístup spojuje zúčastněné strany a uživatele přírodních zdrojů a pomáhá vytvořit společnou vizi udržitelnosti a napomáhá dialogům mezi všemi subjekty.

První Modelový les vznikl v Kanadě na počátku roku 1990 jako odpověď na intenzivní konflikty v lesním hospodářství. Ukázal možnost společného řešení otázek pokud jsou do managementu krajiny zapojeny všechny zúčastněné strany. Udržitelnost v tomto kontextu tedy znamená identifikaci společné vize, tvorbu strategického plánu a následnou spolupráci za účelem dosažení cílů stanovených v tomto plánu. Přístup rozvíjí důvěru a transparentnost a zvyšuje ochotu zavádět inovativní řešení.
Modelový les je postaven na třech základních aspektech:

a) Krajina
Rozsáhlá plocha představující širokou škálu hodnot, včetně ekologických, ekonomických, sociálních a kulturních zájmů.

b) Partnerství
Neutrální fórum vítající dobrovolnou účast všech zástupců zúčastněných stran.

c) Udržitelnost
Zúčastněné strany se zavazují k zachování hodnot a udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji v krajině.

Principy modelového lesa

Základní aspekty modelového lesa jsou rozvíjeny dle principů Mezinárodní sítě modelových lesů (IMFN):

a) Partnerství
Modelový les je neutrální fórum přístupné pro všechny zástupce dotčených subjektů v krajině, reprezentující různé hodnoty a zájmy z různých sektorů společnosti pracujících na společné vizi.

b) Krajina
Modelový les je geograficky vymezené území zahrnující různorodé ekosystémy, řízení a držby půdy. Krajina modelového lesa odráží rozmanité zájmy a hodnoty všech zúčastněných stran.

c) Udržitelnost
Hospodaření v modelovém lese podporuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a to v rámci spravedlivého rozdělení hospodářských a sociálních výhod získaných z přírodních zdrojů.

d) Řízení
Management přírodních zdrojů je postaven na rovnocennosti a vyváženosti tří základních principů: ekonomického, ekologického a sociálního. Řízení modelového lesa je založeno na participační, transparentní, spolehlivé a odpovědné spolupráci zúčastněných stran s porozuměním a konsenzem. Modelový les je fórum pro řešení konfliktů a rozhodování, respektuje zájmy a hodnoty všech zúčastněných, přičemž kdokoliv může vyjádřit svůj názor a ovlivnit rozhodování.

e) Program aktivit
Činnosti prováděné v modelovém lese reflektují potřeby a hodnoty zúčastněných stran. Činnosti jsou odrazem efektivního a strategického plánování, zavádí nové a inovativní postupy a myšlenky v udržitelném hospodaření s přírodními zdroji s využitím vědeckých i tradičních poznatků.

f) Šíření znalostí a budování kapacit
Modelový les buduje kapacity nejen na místní úrovni mezi zúčastněnými stranami, ale podporuje budování národních kapacit tak aby zúčastnění byli zapojeni do systému udržitelného hospodaření s přírodními zdroji založeného na spolupráci a dále šířili výsledky a osvětu prostřednictvím sítě. Výměna zkušeností a znalostí a spolupráce na projektech probíhá intenzivně mezi modelovými lesy. Modelový les sdílí své úspěchy a poučení na místní, národní i mezinárodni úrovni a zároveň na těchto úrovních produkuje činnosti zaměřené na posílení celé sítě modelových lesů. Modelový les podporuje a aktivně se účastní školení a vzdělávání nejen široké veřejnosti, ale také mládeže i odborných kapacit.

Modelový les Česká republika

Modelový les Česká republika („ML ČR“) sdružuje území využívající udržitelný způsob hospodaření a povzbuzuje účast všech zainteresovaných stran k řízení krajiny na participačním základě. Místní obyvatelé, vlastníci pozemků, podnikatelé, veřejné instituce a ostatních subjekty přímo či nepřímo využívají přírodní zdroje a krajinu v Modelovém lese Česká republika s respektem k rovnocennosti rozvojových pilířů: ekologického, ekonomického a sociálně-kulturního.
Modelový les Česká republika byl přijat do Mezinárodní sítě mocelových lesů (www.imfn.net) v roce 2017 a k roku 2018 sdružuje pět území v České republice:
Lesnický park Bezděz,
Lesnický park Křivoklátsko,
Lesnický park Podkomorské lesy,
Lesnický park Masarykův les Křtiny,
Biosférická rezervace Dolní Morava.

ML ČR je prvním modelovým lesem vznikajícím v České republice, inspirovaný a provázaný myšlenkou Mezinárodní sítě modelových lesů, přicházející z Kanady. Modelový les Česká republika je složen z několika území, jako objekty vzorovými s dlouholetými tradicemi a zkušenostmi v oblasti udržitelného hospodářství. ML ČR nabídne prostor pro rozvoj stávajících partnerství, stejně jako vznik partnerství nových, kde budou lidé z různého sociálně-kulturního a hospodářského prostředí společně pracovat, řídit a vážit si hodnot lesa a celé krajiny tak, aby bylo možné tyto hodnoty zachovat a rozvíjet pro budoucí generace.

https://www.modelovyles.cz/

Aktivity společnosti jsou podporovány Ministerstvem zemědělství ČR