Home ARCHIVE Archive

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. slaví 5 let od svého založení

Křivoklátsko jako historicky první lesnický park na území České republiky byl vyhlášen 13. května 2010. Impulsem k jeho vyhlášení byla snaha křivoklátských lesníků zachovat vysoké hodnoty tohoto rozlehlého lesního ekosystému a to jak z pohledu druhové pestrosti, věkové rozrůzněnosti lesa a jeho stability, tak i trvalé ekonomické efektivnosti. Tyto obdivované lesní komplexy, které bezpochyby patří mezi jedny z nejkrásnějších v  České republice, vznikly jako výsledek několik století trvající práce lesníků a směle se mohou zařadit do kulturního dědictví našeho národa. V červnu 2011 pak byla u Krajského soudu v Plzni zapsána obecně prospěšná společnost Lesnický park Křivoklátsko, která zastřešuje aktivity na území parku.

Lesnický park vznikl pod heslem: "Území pro přírodu i pro lidi", díky vlastníkům a správcům lesů, kteří tak vyjádřili vůli hospodařit dobrovolně na svých majetcích trvale udržitelným a přírodě bližším způsobem bez zbytečných zásahů státu a bez nároků na další výdaje ze státního rozpočtu. Lesnický park Křivoklátsko je tak v duchu svého hesla vstřícným ke všem aktivitám, které udržitelně využívají tento krajinný celek.

Lesnický park respektuje i všechny kategorie chráněných území, které byly na jeho území v minulosti zřízeny a nabízí spolupráci orgánům ochrany přírody v péči o tato přírodně cenná území. Trvale udržitelné hospodaření podle standardů lesnického parku tak garantuje zachování lesních ekosystémů osvědčenými lesnickými postupy bez rizika radikálních zvratů a hrozby velkoplošného zhroucení vyváženého lesního ekosystému.

Lesnický park Křivoklátsko se tak stal vzorovým demonstračním objektem lesního hospodaření na poli výzkumu, monitoringu, výchovy, vzdělávání, propagace lesnictví i v oblasti vlastní péče o lesní ekosystémy. Současně zůstává otevřený široké veřejnosti pro všechny k lesu a přírodě šetrné aktivity i při zachování produkčních schopností křivoklátských lesů.

Dne 9. května se uskutečnilo za přítomnosti pana kardinála Dominika Duky a dalších významných hostů, slavnostní setkání u příležitosti 5. výročí založení Lesnického parku Křivoklátsko, na které byli pozvání i zástupci OPS.

BR Dolní Morava,obecně prospoěšná společnost, která sdílí hodnoty nejen Lesnického parku Křivoklátsko ale i ostatních lesnických parků v ČR, podporuje jejich další rozvoj a ambice zapojit se do Mezinárodní sítě modelových lesů.

Lesnickému parku Křivoklátsko přejeme do další práce na poli propagace udržitelného hospodaření v krajině hodně úspěchů.

Více informací najdete na http://www.lpkrivoklatsko.cz/

alt