Home ARCHIVE Archive

Zkušenosti z letnění rybníka Nesyt v roce 2007

Projekt tzv. částečného letnění rybníka Nesyt, realizovaný orgány ochrany přírody v roce 2007 vzbudil nebývalý zájem mnoha odborníků, široké veřejnosti a médií i daleko za hranicemi našeho regionu. Názory na provedení ochranářského opatření na největším moravském rybníku byly často protichůdné. Ne všichni v regionu přijímali projekt pozitivně. 


Na základě usnesení správní rady Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s., (OPS) byly soustředěny a chronologicky seřazeny související dostupné materiály, aby bylo možné si vytvořit obraz o odborných názorech zástupců různých oborů a právním stavu důležitých věcí, týkajících se nejen tzv. letnění rybníka Nesyt v roce 2007, ale i péče o celou rybniční soustavu NPR Lednické rybníky. Vývoj popisované problematiky je podchycen již od roku 2004. Většina podkladů je z let 2007 – 2010. Jedná se o pokus zaznamenání získané společné zkušenosti všech hlavních aktérů a zástupců obyvatel tohoto regionu, kterým jde v zásadě o společný cíl, kterým je trvale udržitelné zachování všech přírodních, sociálně-kulturních a ekonomických hodnot území Lednicko-valtického areálu a Biosférické rezervace Dolní Morava.


OPS připravila v roce 2009 v Lednici seminář o významu rybníků v širších souvislostech s odborníky více oborů jako základ pro zobecnění dané problematiky na mezioborovou úroveň a je nadále připravena stát se platformou pro odbornou diskusi, hledání kompromisů a pro ujasnění si všech hodnot kulturní krajiny. OPS zastává a bude hájit názor, že je nutné v kulturní krajině ctít principy trvale udržitelného rozvoje a rozumného využívání přírodních zdrojů jako mezioborovou a společenskou dohodu. Bude hájit rovnocennost a potřebu vyváženosti socio-kulturních, ekonomických a environmentálních principů rozvoje regionu a nezastupitelnost krajinných profesí i oborových specialistů při každodenní aplikované ochraně přírody. Pro toto pojetí je připravena poskytnout nezávislou diskusní platformu.


Zpráva zpracovaná ing. Janem Vybíralem, ředitelem BR Dolní Morava, o.p.s. je doplněna o vyjádřeními některých zúčastněných osobností a odborníků.