Home NEWS News

Výsledek Periockého hodnocení BR Dolní Morava Mezinárodní koordinační radou MAB (ICC MAB)

Generální konference UNESCO schválila kritéria pro vyhlášení BR, kde je mimo jiné uvedena povinnost předložit každých 10 let periodické hodnocení a jeho zaslání sekretariátu státem, kde se daná BR nachází. K dispozici je formulář, který by měl pomoci státům připravit jejich národní zprávy a zároveň aktualizoval data, která má sekretariát MAB k dispozici o té které BR.

Hodnocení by mělo umožnit zhodnocení toho, jak každá BR plní kritéria Rámcových stanov BR a zejména tři základní funkce. Případné neplnění kritérií může vést až k návrhu na zrušení BR ze strany UNESCO.

BR Dolní Morava zpracovala první periodické hodnocení, které bylo po schválení SR zasláno Stálé delegaci ČR při UNESCO, aby bylo následně oficiálně předáno Sekretariátu MAB. Ten materiál předložil k přezkoumání Mezinárodnímu poradnímu výboru pro BR, který zasedal ve dnech 17. - 21. 3. 2014 v Paříži. Výbor vypracoval návrh hodnocení, který byl předložen ke schválení nejvyššímu orgánu Programu MAB, kterým je Mezinárodní koordinační rada (ICC MAB - dále jen Rada). Ta se sešla k jednání 10. - 13. června ve Švédsku.

Ve výsledném oficiálním hodnocení bylo konstatováno, že:

  • Rada uvítala první periodické hodnocení BR Dolní Morava, vyhlášené v roce 2003. Rada oceňuje české činitele za velmi dobře připravenou periodickou zprávu. Rada zaznamenala skutečnost, že rezervace je spravována obecně prospěšnou společností, nevládní organizací  složenou ze zainteresovaných subjektů. Rada uvítala tuto inovativní řídící strukturu biosférické rezervace, založenou na přímé účasti a vyváženém rozhodování zainteresovaných subjektů.
  • S uznáním zaznamenala spolupráci mezi různými zainteresovanými subjekty na základě     partnerství. Přivítala také různé projekty zaměřené na ochranu biodiverzity, udržitelný rozvoj, podporu turistiky a revitalizaci stanovišť. Rada také ocenila intenzivní spolupráci a sdílení informací a zkušeností s ostatními biosférickými rezervacemi na mezinárodní úrovni.
  • Mezi úspěšnými projekty Rada zaznamenala interaktivní webovou stránku, vytváření biocenter a územního systému ekologické stability, stejně jako projekt odstraňování ekologických zátěží, který může být sdílen i s ostatními biosférickými rezervacemi.
  • Rada vzala na vědomí změnu v rozloze biosférické rezervace, která vznikla využitím modernizované GIS technologie a zaznamenala, že BR má existující zonaci a že v současnosti pracuje na jejím zlepšení jako součást mezinárodního projektu výměny informací.
  • Rada konstatovala, že biosférická rezervace splňuje kritéria Rámcových stanov Světové sítě biosférických rezervací.
  • Rada povzbuzuje ke spolupráci s ostatními biosférickými rezervacemi, které také zahrnují více mezinárodních statutů. Dále doporučuje zahájení budoucích výzkumů, které budou zahrnovat socio-ekonomické studie a hodnocení dopadu turistiky. Rada doporučuje, aby Biosférická rezervace Dolní Morava sloužila jako model struktury řízení prostřednictvím zainteresovaných subjektů.


Biosférická rezervace Dolní Morava se tak stala první českou biosférickou rezervací, která byla označena za model pro Světovou síť biosférických rezervací!