Domů AKTUALNE Stanoviska a prohlášení

Stanovisko Správní rady Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s., ke stanovisku předsedy bývalého Českého národního komitétu MaB ČR, vydaném v souvislosti s aktivitami týkajícími se oblasti lužních lesů v lokalitě Soutok na území BR Dolní Morava.

Oblast lužních lesů v lokalitě Soutok je součástí území Biosférické rezervace Dolní Morava. BR mají být území, kde lidé žijí a hospodaří v souladu s přírodou. Je tedy logické, že se problematikou správy, udržitelného hospodaření a ochrany všech jeho hodnot zabýváme dlouhodobě a systémově po celou dobu naší existence, která je starší než 16 let.


Naše obecně prospěšná společnost, v níž na participačním principu a v duchu zásad celosvětového Programu Člověk a biosféra (MaB) mají své zástupce místní samosprávy obcí a měst, profesní komory, lesníci a ochránci přírody, zná dobře nejen přírodní hodnoty území Soutoku, ale hlavně i jeho velké problémy, související především se zásadními změnami vodního režimu v dolních částech řek Moravy a Dyje v posledním století. Další problémy přinášejí současné extrémní výkyvy klimatu, rozšiřování patogenů a invazních druhů rostlin a živočichů. Tyto problémy pomáhá naše společnost aktivně řešit ve spolupráci s vědci několika univerzit a specialisty řady oborů, s lesníky i s ochranou přírody. Snažíme se být platformou, kde se rozhodnutí navrhují a přijímají na základě široké diskuze a výsledného konsenzu. Významným faktorem k pochopení složitosti problému současných lužních lesů obecně a k postupnému zlepšování jejich stavu jsou zkušenosti správců těchto převážně státních území, kterými jsou lesníci státního podniku Lesy České republiky.


Lužní lesy na Soutoku jsou v dnešní podobě člověkem vytvořené přírodě blízké ekosystémy, které bez pokračujícího managementu, zejména při obnově lesa, za současných podmínek s drasticky změněným vodním režimem, nejsou schopny trvalé existence. BR Dolní Morava proto vždy propagovala v rámci krajinných profesí využívat zásady adaptivního a participačního managementu. I díky tomuto přístupu v roce 2014 doporučila Mezinárodní koordinační rada Programu MAB v Paříži, aby BR Dolní Morava sloužila jako model struktury řízení biosférických rezervací prostřednictvím jejich zainteresovaných subjektů. Stala se tak, bez jakékoli podpory či zájmu z tehdejšího Českého národního komitétu MAB, první (a poslední) českou biosférickou rezervací, která byla označena za model pro Světovou síť biosférických rezervací!

Tyto obecné principy využívané v rámci Programu MaB, které jako biosférická rezervace ctíme a naplňujeme, by měly být platné pro každý stát, který se mezinárodně zavázal je dodržovat, tedy i pro Českou republiku. Snažíme se proto na základě široké diskuse najít řešení. Cílem činnosti BR Dolní Morava tedy není primárně konzervační přístup k ochraně přírodních hodnot území, ale každodenní snaha o propagaci trvale udržitelného způsobu hospodaření vedoucího k zachování přírodě blízkých ekosystémů a zlepšení plnění všech jimi poskytovaných ekosystémových služeb.

Důrazně proto nesouhlasíme se stanoviskem bývalého předsedy Českého národního komitétu mezivládního programu UNESCO Člověk a biosféra Ivana Ryndy, a to nejen proto, že se označuje za představitele komitétu, který již více než dva roky fakticky neexistuje a nevyvíjí žádnou činnost. Jeho reference o tom, že „z existence BR neplyne nic, co by jakkoliv přispělo k ochraně přírody jejich území“, nebo že: „…představitelé BRDM, o.p.s. aktivně brání vzniku CHKO a opakovaně napadají opatření orgánů ochrany přírody a tyto orgány jako takové…“ jsou jednak urážející a lživé, a navíc svědčí o jeho ignorování aktuální filozofie Programu Člověk a biosféra či reálné znalosti BR Dolní Morava. Tyto účelové lži se pak šíří (viz. např. Otevřený dopis odborných společností v reakci na formu komunikace Ministerstva zemědělství ze dne 20. 8. 2020) a významně poškozují dobré jméno BR Dolní Morava.

Naše obecně prospěšná společnost se naopak prostřednictvím konkrétních projektů a spoluprací v rámci svých možností dlouhodobě snaží zlepšovat stav krajiny na území Biosférické rezervace. Od roku 2003, kdy ji UNESCO vyhlásilo, jsme takových aktivit realizovali nebo iniciovali několik desítek. Naším přičiněním bylo odstraněno více než třicet starých ekologických zátěží, ve spolupráci s obcemi a AOPK jsme vrátili do zemědělské krajiny více než 150 hektarů biocenter, biokoridorů a větrolamů, pracujeme na revitalizaci rybníků v Lednicko-valtickém areálu, spolupracujeme na zlepšení vodních poměrů v nivách řek Dyje i Moravy, tedy i na Soutoku, podílíme se na výchově mládeže, vydáváme osvětové, odborné a vědecké publikace, atd., jak je možné si ověřit v našich pravidelně vydávaných výročních zprávách. Naše rozsáhlé aktivity řešíme s rovnocenným zapojením mnoha subjektů z oblasti naší biosférické rezervace i mimo ni a to na základě odborných argumentů a dohodnutého konsensu, zato však bez jakéhokoli zájmu ze strany lidí, kteří měli v čele s panem Ryndou v České republice Program MAB na starosti.

O to cennější je, že se nám za naše působení dlouhodobě dostává významné mezinárodní pozitivní zpětné vazby a o naše zkušenosti mají zájem mnohé zahraniční biosférické rezervace. Zástupci BR Dolní Morava se jako jediní ze všech českých BR pravidelně účastní všech konferencí EUROMAB či světových kongresů, kde reprezentují Českou republiku v Programu MAB. Zahraniční partneři s námi konzultují vytváření BR například ve Švédsku nebo Gruzii. Ve spolupráci s Mendlovou univerzitou v Brně jsme se zapojili do rozvojových a vědeckých projektů v BR Sokotra v Jemenu. Naši zástupci jsou často žádáni o prezentaci zkušeností z naší činnosti na akcích jiných biosférických rezervací po celém světě (Švédsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Ukrajina, Lotyšsko, Bulharsko, Srbsko, Kanada a další.). Úzká je spolupráce s rakouskými BR, kde vzájemná setkání, přeshraniční spolupráce a konzultace probíhají pravidelně mnoho let.

Správní rada BR Dolní Morava, o.p.s. dbá, aby se na jejím území ochraňovaly všechny přírodní a kulturní hodnoty, aby se u všech krajinných aktivit uplatňoval princip udržitelného využívání přírodních zdrojů při vyvážené podpoře všech jeho tří pilířů a aby se celý region rozvíjel na základě reálných rozvojových vizí. Ctíme vědecky doložené argumenty, profesní a osobní odpovědnost a podporujeme mezioborovou spolupráci a dohodu. Věříme, že tato naše snaha je potřebná a může vést i k systémově správnému řešení problematiky hospodaření, záchrany a ochrany lužních ekosystémů v naší oblasti.

BR Dolní Morava je a do budoucna stále bude platformou, kde je snaha problémy řešit komplexně, nabízet konsenzuální řešení a kde vždy bude podporována konstruktivní diskuze všech zainteresovaných subjektů vedoucí k vytčenému cíli, zachování podstaty přírodě blízkých lužních lesů.
Stanovisko bylo schváleno správní radou BR Dolní Morava, o.p.s., po předchozí rozpravě na mimořádném zasedání správní rady konaném dne 18. 9. 2020

RNDr. Libor Kabát, předseda správní rady, starosta obce Lednice a předseda DSO LVA