Domů Základní údaje

Biosférická rezervace Dolní Morava

Rok vyhlášení:              2003 (rozšířením bývalé BR Pálava, vyhlášené 1986)

Rozloha:                      349 km2


Obecná charakteristika: 
Nachází se na jižní Moravě, zhruba 35 km jižně od Brna, na hranicích s Rakouskem a Slovenskem.
Krajinnou dominantou BR jsou Pavlovské kopce - Pálava. Tvoří ji vápencová bradla a její příkré stráně jsou pokryty stepí, lesy a loukami, ale také vinicemi a poli.
Severovýchodní část BR se nachází v ploché nivě řeky Dyje, která je intenzivně hospodářsky, zejména zemědělsky, využívána, takže se v ní nacházejí pouze zbytky původních lužních luk a lesů.
V jižní a východní části BR převažuje orná půda. V jihovýchodním cípu území, v trojúhelníku vymezeném Břeclaví, Týncem a soutokem Moravy a Dyje, se však nachází nejrozsáhlejší komplex tvrdého luhu a lužních luk (celkem zhruba 8000 ha) ve střední Evropě.
Centrální část BR je situována v terénní sníženině vyplněné rybníky a krajinou vytvořenou člověkem v 19. století, v současnosti vyhlášenou UNESCO jako Krajina světového dědictví.

BR Dolní Morava zahrnuje velké množství lokalit národního i mezinárodního významu. Mezi ně patří například území evropské soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území v čele s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava, Lednicko - valtický areál, mokřady evidované Ramsarskou úmluvou, dva přírodní parky (Niva Dyje a Mikulčický luh) nebo Chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy a jiné.

Zákon na ochranu přírody a krajiny č. 114/1992 vymezuje několik kategorií zvláště chráněných území. Jsou jimi: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR) přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky. V BR Dolní Morava najdete s výjimkou národního parku všechny.