Domů BIOSFÉRICKÁ REZERVACE

Program altČlověk a Biosféra (MAB)
V roce 1970 byl na generální konferenci Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) vyhlášen celosvětový Program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere - MAB ). Jeho cílem bylo a je podpořit rozumné a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodou.

Program MAB řídí Mezinárodní koordinační rada (International Coordination Council), ve které je zastoupeno 34 členských států, volených každé dva roky na Generální konferenci UNESCO. Vlastní organizaci programu zajišťuje sekretariát MAB, pracující při Divizi ekologických věd UNESCO v Paříži.

K naplňování cílů programu MAB byla vyhlášena území nazvaná biosférické rezervace.

Biosférické rezervace mají sloužit k řešení otázky jak sladit ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů s jejich udržitelným rozvojem a socio-ekonomickým rozvojem.

Doporučeným modelem je komplexní spolupráce vědců přírodovědných i společenských oborů, ochranářských i rozvojových skupin, zástupců státní správy a samosprávy a především i místního obyvatelstva. 


Všechny BR také musí splňovat tři základní, rovnocenné, vzájemně se doplňující funkce, jimiž jsou:

(1) Ochrana - ochrana přírodní a kulturní různorodosti,

(2) Rozvoj - podpora trvale udržitelného ekonomického a demografického rozvoje,
(3) Logistika - podpora modelových projektů, environmentální výchovy a vzdělávání, výzkumu a monitorovacích činností souvisejících s ochranou přírody a udržitelným rozvojem v místním, národním i globálním měřítku.


Pro vyhlášení BR přijaly některé státy specifickou legislativu. V České republice však nemá institut biosférické rezervace v legislativě žádnou zmínku.

V roce 2016 oslavil Program Člověk a Biosféra (MAB) 45. výročí zahájení činnosti.

V ROCE 2018 SLAVÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 15. VÝROČÍ SVÉHO VYHLÁŠENÍ A PŘIJETÍ DO CELOSVĚTOVÉ SÍTĚ BIOSFÉRICKÝCH REZERVACÍ UNESCO.alt