Domů AKTUALNE Stanoviska a prohlášení

Obnova Břeclavské aleje v Lednicko-valtickém areálu

Zahájení a dlouhodobé zajištění údržby a obnovy krajinných prvků komponované krajiny Lednicko-valtického areálu (LVA) jsou důležité k zachování hodnot, pro které byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň se jedná o požadovanou a nutnou péči směřující k zachování a zvýšení turistické atraktivity LVA do budoucna. V poslední době se však na veřejnosti objevily zprávy o údajně škodlivých zásazích do alejí, jmenovitě pak Břeclavské aleje, na které je nutné reagovat.

Zásadní koncepční materiál, ve kterém je uznána obnova alejí jako jedna z nejvyšších aktuálních priorit, je „Management plán LVA“, platný od prosince 2007. Důležité bylo zahájení obnovy alejí a parkových úprav LVA v letech 2000 – 2002 podle projektu „Krajinářské úpravy v lesích LVA". Koncepcí obnovy a údržby alejí se také zabývala „Mezioborová pracovní skupina pro LVA“. V roce 2008 byl vypracován na základě objednávky BR Dolní Morava, o. p. s., pasport alejí v Lednicko-valtickém areálu, jako přípravný materiál pro koncepční obnovu alejí. Projekt podpořily finančně Lesy ČR, s.p. (LČR) a Jihomoravský kraj (JMK). 

Na obnovu Břeclavské aleje ve správě LČR byl vypracován pilotní projekt, který získal v roce 2009 podporu Operačního programu životní prostředí prioritní osy 6.3. „Obnova krajinných struktur“. Prováděcí projekt zadala BR Dolní Morava, o. p. s., a finančně jej podpořil JMK a LČR. Projektantem je ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.,
Břeclavská alej vybíhá jako jeden ze tří paprsků z Valtic a tvoří základní kostru LVA. Její stav byl vyhodnocen jako havarijní ve smyslu provozní bezpečnosti. V celé aleji, vysázené původně z jírovců, bylo zinventarizováno 147 stromů. Vzhledem k urgentní nutnosti zajištění bezpečnosti frekventované cesty byl pro obnovu řešen pouze úsek mezi železnicí a městem Valtice v návaznosti na obnovenou část aleje ve městě, provedenou v roce 2008. 62 stromů za tratí směrem k Rendez-vous nebylo shledáno akutně nebezpečnými a byly ponechány. 

V obnovovaném úseku bylo vyhodnoceno 85 stromů, z toho 55 jírovců s průměrem kmene nad 50 cm, jejichž stav byl odborně posouzen a shledán provozu nebezpečný. Z tohoto počtu bylo, na základě odborného posudku a doporučení profesionálního entomologa Prof. Laštůvky z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, vyčleněno 9 stromů s dutinami, které byly ošetřeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a byla zabezpečena kontinuita vývoje xylofágního (živícího se dřevem) hmyzu na lokalitě. V průběhu prací bylo navíc zachováno jedno torzo a tři kmeny byly ponechány na místě k dovyvinutí xylofágního hmyzu. V aleji tudíž zůstalo 18% stromů z obnovované poloviny. Výsadbou 114 stromů lip srdčitých se obnoví část Břeclavské aleje, jedné z páteří původní struktury komponované krajiny LVA. 

Kromě ponechaných stromů a torz v obnovované části aleje, zůstala její druhá polovina za tratí bez zásahu. Tím bylo zajištěno prostředí pro život a rozvoj xylofágního hmyzu nejen v ponechaných stromech dožívající aleje. Daleko důležitější je skutečnost, že život a rozvoj populací i těch nejvzácnějších druhů xylofágního hmyzu je zajištěn především podmínkami v bezprostředně související přírodní památce Rendes-vous a v celém lesním komplexu mezi Valticemi a Břeclaví. 

Na základě zkušeností z lesnické, arboristické a zahradnické praxe se jeví jako důležité vytvořit „entomologická“ pravidla nejen pro dlouhodobou ochranu biotopů s výskytem vzácného hmyzu. Praxe potřebuje pravidla také pro operativní postup při záchraně populací například v těchto vybraných případech: vyvrácený strom s dutinou obsahující trouch s množstvím larev, upadlá suchá větev s larvami a kuklami hmyzu, atraktivní dřevní hmota s vajíčky vzácných druhů, atd. 

V případě akutní potřeby záchrany populací hmyzu s nedokončeným vývojem není možné vždy zajistit optimální podmínky na místě samém. Někdy postačí přenos větve (kmene) na jiné vhodné místo, jindy je lepší zajistit dokončení vývoje v insektáriích specialistů. Takto zachráněný hmyz může posílit místní populace na vybraných biotopech, nebo být využit k reintrodukci na jiných vybraných lokalitách, či k vědeckému výzkumu. 

Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU v Lednici uspořádá v roce 2010 odborný seminář, na kterém bude nastíněná problematika řešena formou diskuse zahradníků, lesníků, entomologů, státní správy a právníků. Cílem a konečným výsledkem by mělo být vydání praktické příručky, obsahující jednoduché návody pro účinnější ochranu a záchranu xylofágních druhů hmyzu, především brouků, a to nejen v oblasti BR Dolní Morava. 

Jan Vybíral, ředitel BR Dolní Morava, o.p.s.
Přemysl Krejčiřík, autorizovaný krajinářský architekt

Lednice, 4. listopadu 2009