Domů BIOSFÉRICKÁ REZERVACE Co je to biosférická rezervace?

Co jsou to biosférické rezervace?

"Biosférické rezervace jsou oblasti s terestrickými, pobřežními nebo mořskými, případně kombinovanými ekosystémy, které jsou mezinárodně uznány v Programu UNESCO Člověk a biosféra."

V 70. letech minulého století, vznikl na půdě Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) mezinárodní Program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere - MaB), jehož hlavním cílem je zlepšení vztahu člověka k životnímu prostředí pomocí rozumného a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji s využitím jak vědeckých poznatků, tak tradičních znalostí. Cíle Programu MAB jsou realizovány prostřednictvím zvláště vybraných území nazvaných biosférické rezervace (biosphere reserve = BR), sdružených ve Světové síti biosférických rezervací UNESCO. Přestože označení „rezervace", by mělo být chápáno ve smyslu slova rezerva, v mnoha jazycích, včetně českého, bohužel nepřesně akcentuje pouze ochranářskou stránku práce BR, která, přes svůj nesporný význam, tvoří jen jednu z jejích funkcí.

Od tradičních rezervací se ty biosférické liší tím, že nejsou zaměřeny pouze na ochranu přírody, ale respektují a podporují ty lidské činnosti v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu trvale udržitelnému využití a rozvoji.

Tento koncept je globálně aplikovatelný jak pro BR, tak i mimo ně, a lze s ním počítat jako s významným nástrojem při plánování a hospodaření s přírodními zdroji a managementu krajiny.

V biosférických rezervacích jsou vytvářeny a testovány inovativní přístupy k udržitelnému ekonomickému rozvoji, za současného zajištění přírodních i kulturních ekosystémů. V praxi se jedná o hledání způsobů flexibilní, dynamické a udržitelné ochrany přírody a kulturních hodnot prostřednictvím udržitelných každodenních lidských aktivit. Díky tomu se někdy biosférickým rezervacím říká "živoucí laboratoře" nebo „výukové laboratoře udržitelného hospodaření“.


Základní funkce BR

Pro všechny BR jsou závazné tři základní, vzájemně se doplňující funkce, jimiž jsou:

(1) Ochrana přírodní a kulturní různorodosti,

(2) Podpora trvale udržitelného rozvoje,

(3) Logistická podpora environmentální výchovy a vzdělávání, výzkumu a monitoringu.


Na území BR se také vždy nacházejí lokality národního systému chráněných území (národní parky nebo přírodní rezervace apod.) nebo jiné, často mezinárodně uznávané oblasti (Památka světového dědictví, Ramsarská úmluva, Natura 2000 atd.).


Zonace BR

Území každé BR je rozčleněno do tří zón. V případě biosférické rezervace se nejedná o zóny odstupňované ochrany přírody, ale o funkční rozdělení, které má za cíl umožnit biosférické rezervaci lépe a vyváženě plnit všechny její základní funkce.
Protože zonace biosférické rezervace nemá restriktivní moc, měla by být navržena tak, aby co nejlépe využila stávající legislativní ochrany území a přitom respektovala zájmy zainteresovaných subjektů.

Jádrová oblast - je územím určeným k ochraně biologické diverzity, k monitorování přirozených či minimálně poškozených ekosystémů, provádění nedestruktivního výzkumu a ostatnímu využívání s nízkým dopadem (například ekoturistika a vzdělávání). V této zóně je vyloučen jakýkoliv management. Jadrových zón může být v rámci BR i více a většinou jsou chráněna národní legislativou jako zvláště chráněné území.

Nárazníková zóna - je oblast, obklopující nebo spojující jádrové zóny, které chrání před negativními vlivy. Je využívána především pro činnosti související s ochranou přírody a ekologickými postupy, včetně environmentálního výzkumu a výchovy, rekreace, ekoturistiky atd. Šetrné, trvale udržitelné hospodaření a využívání přírodních zdrojů zde není vyloučeno. I nárazníková zóna může být, stejně jako jádrová zóna, chráněna národní legislativou.

Zbytek území BR tvoří přechodová oblast neboli tzv. oblast spolupráce - nejvýznamnější zóna, kde probíhá běžná hospodářská činnost či jiné užívání, se zvláštním důrazem na podporu šetrného hospodaření. V této zóně by všechny dotčené subjekty (orgány státní správy, orgány zájmové a územní samosprávy, zájmová sdružení, výchovné a vědecké instituce, podnikatelské subjekty, veřejnost a další) měli společně pracovat na řízení a trvale udržitelném rozvoji a využití zdrojů této oblasti.

Přestože původní představa uspořádání tří zón měla formu série soustředných kruhů, byly zóny v praxi uspořádány různými způsoby tak, aby odpovídaly místním potřebám a podmínkám.

Vyhlašování BR

Biosférické rezervace jsou navrhovány národními vládami a vyhlašovány Mezinárodní koordinační radou MAB (ICC MAB). Každá BR musí před svým přijetím do mezinárodní sítě splňovat minimální soubor kriterií, dodržovat určitý minimální soubor podmínek a její vyhlášení musí být podpořeno souhlasem významných subjektů dotčené oblasti (místní samosprávy, podnikatelé, státní správa atd.).

Pro vyhlášení BR přijaly některé státy specifickou legislativu. V České republice, jako i v mnoha jiných účastnických státech, nemá institut BR žádnou oporu v zákoně. To může působit obtížnější jednání s orgány státní správy. Na druhou stranu může tento stav působit pozitivně, neboť nutí BR využít pružnost a kreativitu, které jsou současně jednou z nejsilnějších stránek konceptu BR, umožňující jejich fungování v rozdílných politicko-geografických podmínkách.