Domů ČINNOST

Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady

 

Mikulovský Svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují přírodní a historické skvosty a dílo člověka souzní s respektem k přírodě. Po duchovní stránce byl Svatý kopeček koncipován jako křížová cesta. Jihozápadní část Svatého kopečku nese název Olivetská hora, pod jejím úpatím se rozkládá lokalita, známá pod názvem Dolní palouček, která se vyznačuje výskytem vzácných chráněných rostlin.

Právě na Svatém kopečku najdeme vzácné zbytky původních teplomilných doubrav s dubem šípákem, dřínem a mahalebkou. Zvláštností je rozvolněnost lesa, doprovázená prosvětlenými lesními palouky a lesními lemy.  Tento typ rozvolněných lesů – panonských hájů (lidově lesostepí) je chloubou Mikulova a právě kvůli nim přijíždějí badatelé a návštěvníci.  Bohužel v minulosti byla neodbornými zásahy narušena tato přirozená skladba a nyní město spolupracuje s řadou odborníků a sdružení, aby se podařilo alespoň z části obnovit původní ráz tohoto místa.

Podkladem a inspirací pro vypracování projektu obnovy přírodě blízkých poměrů v lokalitě bývalého selského vápencového lomu byla diplomová práce Františky Šatné z Mendelovy univerzity, Zahradnické fakulty v Lednici, z roku 2012. Tato práce řešila možné změny v dané lokalitě jako „Obnova parku pod Olivetskou horou v Mikulově“.

V rámci projektu budou odstraněny zdravotně a druhově nevhodné stromové a keřové dřeviny, proběhnou výsadby stromů, keřů a travino-bylinné vegetace odpovídající stanovištně dané lokalitě, která by měla v dlouhodobém cíli směřovat k typickým rysům rozvolněné šípákové doubravy s dřínem a mahalebkou na vápencových výchozech s jedinečnou vegetací skalní stepi a osazen mobiliář – lavičky a informační tabule s důležitými historickými a přírodovědnými informacemi

Na celém projektu s názvem Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady se podílí tým odborníků. Realizátorem projektu je Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., dále Správa chráněné krajinné oblasti Pálava a krajské středisko Brno.

Na projektu se kromě města Mikulov také podílí paní Milada Rigasová, botanička z Regionálního muzea v Mikulově, paní Lenka Rabušicová ze SCHKO Pálava a KS Brno a pan Jan Vybíral, ředitel BR Dolní Morava.

Projekt je realizován za finanční podpory společnosti MND a.s. (Moravské naftové doly), spoluzakladatele Biosférické rezervace Dolní Morava a jednoho z nejvýznamnější soukromých donátorů projektů souvisejících s ochranou přírody a jejího udržitelného rozvoje v oblasti Jižní Moravy.