Domů ČINNOST

Projekt „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“

Hlavním záměrem komplexně pojatého krajinného projektu je založení kostry systému ÚSES a obnovení řady biotopů, v původně biotopově pestré kulturní krajině. Katastrální území, v němž je projekt řešen, je intenzivně zemědělsky využíváno a bylo proměněno na velkých plochách v kulturní step s velmi omezenou biodiverzitou.

Založení prvků ÚSES bude znamenat řadu pozitivních změn ekosystémového charakteru na úrovni krajiny. Navrženými a realizovanými opatřeními dojde ke snížení rychlosti a výsušnosti větrů, snížení ničivosti přívalových dešťů, snížení sumy teplot krajiny ve vegetačním období, zlepšení vlhkostních charakteristik, atd.

Zásadní zlepšení lze s jistotou předpokládat v oblasti biodiverzity a to ve všech skupinách živých organismů. V krajině bude obnovena biologická funkce trvalé vysoké a nízké vegetace jako biotopů. Pro všechny skupiny autochtonních živočichů a rostlin se zlepší migrační prostupnost krajiny i životní podmínky v dané lokalitě, dané potravní nabídkou a možnostmi pro hnízdění. V rámci sukcesních procesů nastanou u řady druhů ideální podmínky v posílení a stabilizaci populací či v možnostech obsazení nově vzniklých ekologických nik. V návaznosti na zemědělské areály a intravilány obcí se rozšíří možnosti posilování množství jedinců v populacích především u pěvců, sov a dravců.

Důležitým navazujícím projektem jsou pěstební a těžební opatření ve vlastních lesních porostech, která se rozhodl městys Drnholec provést tak, aby se jednak eliminovalo nebezpečí rozšiřování nepůvodních druhů dřevin do zakládaného systému ÚSES a byla vytvořena refugia ve starých a trouchnivějících stromech a pařezích pro vývoj bezobratlých a hub.