Domů ČINNOST

Projekt  "Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Vlasatice

Hlavním záměrem krajinného projektu je vytvoření systému ÚSES a obnovení řady biotopů v původně pestré kulturní krajině. Území je intenzivně zemědělsky využíváno a bylo hlavně při socializaci venkova v 60. – 70.  letech 20. století proměněno v kulturní step s nízkou biodiverzitou.

Navrženými a realizovanými opatřeními dojde ke snížení objemu splavů půdy a erozí, zlepšení hygieny krajiny snížením prašnosti, zlepšení vlhkostních charakteristik, atd.

Předpokládá se, že vytvořená kostra ÚSES bude doplňována dalšími opatřeními v zemědělské krajině, jako jsou přechodové biopásy mezi liniovými prvky a polními kulturami, ptačí napajedla a mokřady. Zlepšení ekologických charakteristik krajiny bude znamenat zvýšení stavů například zajíců a koroptví jako důležitých bioindikátorů kvality prostředí zemědělské krajiny.

Důležitým aspektem je také eliminace nebezpečí rozšiřování nepůvodních druhů dřevin do zakládaného systému ÚSES. Vznikne tak vzorový komplexní ekosystém kulturní zemědělské krajiny s výrazně zlepšenými podmínkami pro zachování a rozvoj biodiverzity.