Domů ČINNOST

Projekt „Založení biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Pohořelice a k. ú. Nová Ves, okres Brno-venkov“.

Pokračování projektu zahájeného v roce 2011, jehož nositelem je město Pohořelice a který OPS iniciovala, zpracovala a pro nějž připravila žádost o dotaci. Projekt uspěl se žádostí o financování z OP Životní prostředí a v roce 2012 byla zahájena realizační fáze. Zájmové území je tvořeno rozsáhlými plochami orné půdy, které jsou přerušovány liniovými pozemky sloužícími jako obslužné komunikace, ale převážně bez doprovodné liniové zeleně. Celé území má minimální ekologickou stabilitu, a proto zde bylo navrženo vytvoření dvou biocenter ÚSES, s navazujícími stávajícími biokoridory (větrolam a řeka Jihlava) a novými interakčními prvky v podobě stromořadí a remízů, ve kterých budou zastoupena přirozená rostlinná společenstva, která v zájmovém území zcela chybí, a doplnit rozlehlé zemědělské plochy interakčními prvky tak, aby plnily polyfunkční úkoly v rámci lokálního ÚSES a zvyšovaly i estetickou a hygienickou funkci krajiny. Jedná se zřejmě o nejrozsáhlejší realizační projekt, zaměřený na založení a doplnění systému ÚSES, na jižní Moravě. Stromová a keřová výsadba v kombinaci s travními plochami je naplánována na ploše cca 56 ha, realizační projektovaná cena je cca 40 mil. Kč.