Domů ČINNOST

Projekt „Založení biocentra v k.ú. Nejdek u Lednice“

OPS zajistila vypracování projektu (a zpracování komplexní přihlášky do OP ŽP, prioritní osa 6.3.), na zajímavou lokalitu s již zavedeným názvem „Biocentrum Nejdek“. Hlavním záměrem projektu je upravit řešenou lokalitu do podoby vzorového biocentra, v němž budou vytvořeny ideální podmínky pro rozvoj a ochranu biodiverzity v mokřadních, pobřežních a lučních biotopech. Odstraněním nárostů invazivních dřevin, především trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) podél těžební stěny bývalé pískovny a provedenou pomístnou revitalizací této stěny vznikne ideální biotop pro hnízdění břehule říční (Riparia riparia), vlhy pestré (Merops apiaster) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis). V nárostech měkkých listnatých dřevin na březích tůní vzniknou ideální podmínky pro hnízdění např. moudivláčka lužního (Remiz pendulinus). Založení přírodní lokality v blízkosti obcí Nejdek u Lednice a Lednice na Moravě bude představovat nejen příjemné prostředí pro obyvatele, turisty a herní prostor pro děti, ale také zajímavý mokřadní a lesostepní ekosystém pro rozvoj vzácných druhů rostlin, živočichů i hub. Počítá se i s využitím jako výukového prostoru pro školní mládež místních i přespolních škol. Zajímavostí a výhodou lokality je, nejen fakt, že je součástí přírodní a kulturní památky Lednicko-valtického areálu, zapsaného na Seznamu světového kulturního dědictví, ale i skutečnost, že se nachází v Panonské biogeografické oblasti.

V upravených trvalých a periodických tůních vzniknou ideální podmínky pro obojživelníky a plazy, na založených kulturních kosených květných loukách vznikne biotop pro množství rostlinných druhů a na ně vázány skupiny bezobratlých. Založení tohoto biocentra ÚSES bude znamenat řadu pozitivních změn ekosystémového charakteru v kulturní krajině. Navrženými a realizovanými opatřeními bude obnovena biologická funkce trvalé vysoké a nízké vegetace jako prolínajících se biotopů s množstvím ekotonových zón.