Domů ČINNOST

Projekt "Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice u Hodonína"

Hlavním záměrem a ideou krajinného projektu je založení přírodní lokality v blízkosti obce nejen jako příjemného prostředí pro obyvatele a herní prostor pro děti, ale také jako zajímavý lesostepní ekosystém pro rozvoj vzácných druhů rostlin, živočichů i hub.

Řešené území je zčásti znehodnoceno černými skládkami stavební suti a ohroženo především zárůstem nepůvodních druhů dřevin a bylin, například javor jasanolistý, trnovník akát, pajasan žláznatý či dokonce nebezpečná křídlatka česká (Reynoutria x bohemica)! Území je projektem řešeno jako lesostepní lokalita přírodního charakteru s kosenými kulturními květnými „motýlími“ loukami, měkkými polními cestami a pěšinami a skupinami lesních dřevin a domácích keřů.

Založení tohoto útvaru na principech biocentra ÚSES bude znamenat řadu pozitivních změn ekosystémového charakteru v kulturní krajině. Navrženými a realizovanými opatřeními dojde ke zlepšení biodiverzity ve všech skupinách živých organismů. V rámci sukcesních procesů nastanou v lokalitě pro řadu druhů podmínky pro posílení a stabilizaci populací či pro obsazení nově vzniklých ekologických nik.