Domů ČINNOST

Projekt „Stabilizace svahu Bulhary“

Předmětem projektu je stabilizace svahu v katastrálním území obce Bulhary. Jedná se o svah a přilehlé území ohrožené sesuvem na pravém břehu neupraveného toku Dyje. Svah je vlivem působící eroze nestabilní, deformovaný místními sesuvy a ohrožuje svým stále zhoršujícím se stavem přilehlá obydlí a infrastrukturu. V rámci realizace projektu byla navržena opatření chránící majetek občanů a minimalizující investiční náklady na řešení tohoto závažného problému.

Cílem projektu je zajištění stability břehu koryta toku Dyje a svahu nad tímto břehem v jeho kritickém úseku, který se nachází přímo v obci Bulhary. Vzhledem ke stále postupující erozi svahu a rostoucímu riziku ohrožení nejen nemovitostí, ale i zdraví obyvatel, a z důvodů minimalizace investičních nákladů na technická opatření je náprava současného stavu nutná a neodkladná v co nejkratší možné době.

Návrh technického řešení spočívá v přeložce toku a následné úpravě poškozeného pravého břehu svahu přísypem.

Činnosti navržené v rámci realizace projektu zahrnují:

1) Odstranění břehových porostů – z trasy přeložky toku a z prostoru stabilizačního přísypu se nejprve odstraní porost bránící provedení díla.

2) Přeložka toku – stávající trasa toku bude přeložena, vznikne opevnění pravého břehu a bude zřízena laguna v levém břehu.

3) Zajištění stability PB svahu – svah bude zajištěn přísypem s terénní úpravou svahu s terasami. Terasy jsou navrženy v místě zásypu původního koryta a to vhodnou zeminou.

4) Ozelenění, biologický doprovod – výsadba dřevin podél břehové linie upraveného koryta

 

Kromě samotného projektu zajistila OPS pro obec také vypracování žádosti o dotaci ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.