Domů ČINNOST

V roce 2020 uplynulo již 24 let od slavnostního zápisu Lednicko-valtického areálu (LVA) na Seznam světového dědictví UNESCO. Nejen skupiny specializovaných odborníků, ale stále více "obyčejných" lidí si uvědomuje, jak velkou odpovědnost Česká republika nese. Logo Světového dědictví totiž představuje především morální ocenění, daleko důležitější ale je, že spolu se zápisem památky na Seznam světového dědictví se Česká republika zavázala, že o takto vysoce oceněný kulturní statek bude náležitě pečovat, aby jej zachovala, chránila a rozvíjela pro věky budoucí, a to v zájmu celého světa.

K tomu všemu je třeba vytvořit přijatelnou vizi LVA jako celku v dlouhodobém horizontu a k ní směřovat koncepci a upřesňovat pravidla, která budou pochopitelná pro místní občany i návštěvníky a která budou současně akceptována a dodržována všemi relevantními subjekty v LVA. Management Plan je povinnou písemnou součástí nominační dokumentace památky UNESCO. Zadavatelem prvního Management Planu LVA byl ale až v roce 2006 Krajský úřad Jihomoravského kraje. Na základě výsledků výběrového řízení byla vybrána Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. (BRDM), která dokument zpracovala ve dvou etapách. Po provedených oponenturách byl dokument schválen 27. 12. 2007. První aktualizaci Management Planu LVA realizovala BRDM v roce 2012, a to díky získání grantového příspěvku z Programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury ČR.

V roce 2019 mohla proběhnout druhá aktualizace, s jejíž verzí se nyní máte možnost seznámit. Význam dobrého managementu LVA je také naprosto nezbytným předpokladem rozvoje cestovního ruchu jako rozhodujícího rozvojového faktoru celého regionu. Součástí aktualizovaného Management Planu LVA na léta 2020-2024 je i návrh na fungování ustanoveného Site Managera LVA (SM) – koordinátora, který bude odpovědný za naplňování Management Planu LVA, za jeho aktualizace, a hlavně za implementaci strategického dokumentu v samosprávě, státní správě i v běžném životě všech občanů i subjektů LVA.

Poděkování
Kolektiv zpracovatelů Management Planu děkuje Ministerstvu kultury České republiky za podporu a příspěvek k realizaci tohoto dokumentu.
Poděkování za podporu a cenné rady patří i Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Brně a paní doc. Dr. Ing. Aleně Salašové, děkance Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.Přílohy:
Stáhnout tento soubor (MP LVA_2020-2024, verze srpen 2020-compressed.pdf)MP LVA 2020-2024[ ]1777 Kb