Domů ČINNOST

Inventarizace periodických tůní a mokřadů v lesích komponované krajiny LVA, památky na Seznamu světového dědictví UNESCO

Lednicko-valtický areál je výsledkem harmonického působení kulturních sil v přírodním prostředí. Vznikal v území, které bylo od pradávna ovlivňované člověkem. Kromě kulturních hodnot, potvrzených zápisem na Seznam světového dědictví UNESCO, byl LVA identifikován jako území s výjimečně bohatou diverzitou druhů a různorodostí jejich stanovišť.

Nejvýznamnějším přírodním fenoménem LVA je rozsáhlé inundační území nivy řeky Dyje s komplexy lužních lesů, parků, rybníků, nivních hospodářských luk, periodických tůní a mokřadů. Specifickým přírodním prvkem v LVA jsou biotopy malých mokřadů a periodických tůní v lesních komplexech. Právě v nich nacházejí ideální prostředí vzácné druhy živočichů a rostlin.

Pro poznání složitých souvislostí v rámci biomu lužních lesů jsme pro Ministerstvo životního prostředí zmapovali rozsah těchto jedinečných, často nenápadných biotopů a připravili základ pro návazná podrobnější studia přírodních procesů, v nichž v posledních letech hraje stále významnější roli bobr. Ve spolupráci s odborníky jsme vytvořili  základní pasport tůní a mokřadů, které jsou jednoznačně vylišeny v souřadnicovém systému GPS a opatřeny základními popisnými charakteristikami a fotodokumentací zimního aspektu.

Projekt je základem podrobnějšího studia problematiky periodických tůní a mokřadů, které se budou realizovat s podporou MŽP ČR v roce 2010 s cílem vytvoření koordinovaného návrhu managementových opatření v území LVA k zachování všech kulturních a přírodních

Projekt byl realizován z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí.