Domů ČINNOST

Dlouhodobé programy realizované ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.

Na základě naší Zakládací smlouvy, Sevillské strategie a Madridského akčního plánu pro biosférické rezervace jsme ve spolupráci s LČR mohli realizovat čtyři programy, které zahrnují různé aktivity:

1) Program Ochrana druhové a kulturní rozmanitosti kulturní krajiny

2) Program Management kulturní krajiny

3) Program Environmentální osvěta, výchova a vzdělávání

4) Program Informování a spolupráce s veřejností

Cílem těchto programů je propagace myšlenek komplexní ochrany přírody a kulturního dědictví a pozitivního vztahu k přírodě prostřednictvím profesionálního projevu a chování krajinných profesí. Za využití historických faktů o dlouhodobém vývoji kulturní krajiny, podílu krajinných profesí na jejím stavu propagovat trvale udržitelné způsoby hospodaření jako prověřený způsob vyváženého vztahu mezi potřebami lidí a zachováním druhové a biotopové různorodosti kulturní krajiny. Snažíme se, aby výstupy byly lehce srozumitelný široké veřejnosti, která by si měla uvědomovat, že tradiční krajinné profese jsou součástí kultury celé společnosti. Rádi bychom propagovali příklady harmonie mezi využíváním krajiny a zachováním všech jejích hodnot pro budoucí generace.

Projekty jsou realizovány za finančního přispění Lesů ČR, s.p.