Domů O nás Site-manager (Koordinátor) LVA

Site-manager (Koordinátor) pro Lednicko-valtický areál - památky světového dědictví UNESCO

altLednicko-valtický areál byl vyhláškou Ministerstva kultury č. 484/1992 Sb. prohlášen za památkovou zónu a v roce 1996 byl pro své univerzální hodnoty zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Díky dotaci Krajského úřadu Jihomoravského kraje jsme v roce 2007 zpracovali první Management plán, jehož vypracování je povinné pro všechny památky UNESCO. Management plán Lednicko-valtického areálu (MP LVA) byl schválen Mezioborovou pracovní skupinou pro LVA (Pracovní skupina) a byl Ministerstvem kultury odeslán do Centra světového dědictví UNESCO v Paříži.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.byla následně pověřena funkcí Site - managera (koordinátora) památky UNESCO. Vznik tohoto postu byl odsouhlasen usnesením Meziresortní pracovní skupiny pro LVA. Návrh na začlenění institutu koordinátora do systému řízení památky bylo součástí celkového návrhu organizační struktury pro řízení a usměrňování další ochrany a rozvoje LVA.


Činnost koordinátora památky světového dědictví zahrnuje:

1. Naplňování cílů vytýčených v Management plánu

2. Spolupráce s významnými subjekty (vlastníci, správci, orgány státní správy, instituce, podnikatelé apod.) v místě, koordinace zájmův území s cílem zajistit harmonický vztah mezi zájmy rozvojovými a zájmy na ochranu památky,

3. Navrhování a směřování prioritních projektů, zaměřených na zachování a interpretování hodnot LVA, světového dědictví UNESCO

4. Poradenství na plánované rozvojové záměry a činnosti směřující k zachování hodnot památky

5. Interpretace, propagace památky (práce s médii, aktualizace webových stránek, prezentace památky na místní, národní i mzinárodní úrovni, workshopy, konference)

6. Sledování a aktualizace monitorovacích indikátorů, periodických zpráv a management plánu

Management plán je aktualizován díky finanční podpoře udělené Ministerstvem kultury ČR z programu Podpora pro památky UNESCO, dále finančního příspěvku Dobrovolného svazku obcí LVA. Díky příspěvku Ministerstva životního prostředí ČR je finančně zajištěna činnost Koordinátora pro Lednicko - valtický areál. Aktivity Koordinátora také finančně podporují prostřednictvím svých programů i MND, a.s., Lesy ČR a Alca Plast, s.r.o.