Domů Základní údaje Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů
Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů

ramsarÚmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, známá spíše pod názvem "Ramsarská úmluva", byla sjednána v roce 1971 v íránském městě Ramsar. Je zaměřena na ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů a jejím prostřednictvím je zajišťována celosvětová ochrana všech typů mokřadů (močály, slatiny, rašeliniště a přirozené, umělé, stojaté i tekoucí vody trvalého nebo i dočasného charakteru). Do roku 2005 se k úmluvě připojilo 138 účastnických států, z nichž každý musí na svém území vybrat alespoň jeden mokřad, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kriteriím, a zařadit ho na mezinárodní seznam mokřadů (www.ramsar.org)

Lednické rybníky
Součásti tohoto mokřadu rozkládajícího se na celkové ploše 650 ha a zapsaného na seznam v roce 1990, tvoří lesní rybníčky s názvem Allahy, slanisko u největšího moravského rybníka Nesyt a zejména soustava rybníků: Mlýnský, Prostřední, Hlohovecký, Nesyt a Zámecký. Tyto lokality mají mezinárodní ornitologický význam, neboť jsou místem výskytu některých zvláště chráněných druhů ptáků a jsou důležitou zastávkou tažných ptáků. Kromě rozsáhlých porostů rákosu a orobinců se zde nacházejí také význačné druhy vodních a slanomilných rostlin a také specifická společenstva periodicky obnažovaných břehů. 

Mokřady Dolního Podyjí
Tato 11 500 hektarů velká oblast, vyhlášené v roce 1993, je charakteristická zbytky lužních lesů a luk, řadou trvalých i periodických tůní, slepých ramen a kanálů. Její součástí je také střední a dolní nádrž vodního díla Nové Mlýny, které je jedním z nejvýznamnějších hnízdišť některých vodních ptáků v ČR a významná tahová zastávka a zimoviště migrujících ptáků, zejména hus. Přestože bylo celé toto území v minulosti na řadě míst silně poznamenáno vodohospodářskými úpravami a přeměnou lučních porostů na ornou půdu, zachovalo se zde ještě několik lokalit s jedinečnými společenstvy korýšů, hmyzu, obojživelníků, plazů i ptáků, ale také význačné druhy rostlin.