Domů Základní údaje Přírodní park
Přírodní park

Zákon o ochraně přírody a krajiny pamatuje také na ochranu krajinného rázu před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na území přírodního parku, je vyloučeno takové využití, které by znamenalo zničení, poškození nebo zrušení jeho stavu. Přírodní parky mají přispět ke zlepšení životního prostředí a mohou fungovat jako ochranná pásma zvláště chráněných území. 

Přírodní park Niva Dyje byl zřízen v roce 2002 nařízením Okresního úřadu v Břeclavi. Jeho území o celkové rozloze 15 km2 se rozkládá na částech katastrů obcí Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves, Ladná, Lednice a Podivín. Posláním tohoto parku je ochrana lužních lesů a luk se soliterními duby, lužních tůní a ostatních přírodních stanovišť s jedinečnými společenstvy rostlin a živočichů. Jedná se o natolik významnou oblast, že je vyhláškou regulováno její hospodářské využívání a výstavba. Nelze zde např. provádět leteckou aplikaci chemických prostředků, zřizovat nové komunikace, tábořit, stanovat, rozdělávat ohně, pořádat hromadné akce, zřizovat skládky odpadů atd. 

Přírodní park Mikulčický luh byl zřízen Okresním úřadem v Hodoníně v roce 1999. Je typickou ukázkou lužní krajiny s lesem tvořeným převážně dubem letním, jilmem ladním, habrem a jasanem. Nachází se zde význačná ornitologická lokalita a součástí parku je i významné archeologické naleziště a rezervace Skařiny.