Domů Základní údaje Natura 2000 "Lidé přírodě ...
Natura 2000 "Lidé přírodě - příroda lidem"

naturaNatura 2000 je soustavou lokalit chránících na území Evropské unie (EU) nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) Její součástí jsou tzv. ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Tato území navrhují jednotlivé státy EU podle Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích) a Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích). Cílem Natury 2000 je kromě zachování druhů, biologické rozmanitosti a zlepšení stavu přírodních stanovišť, také vytvoření souladu mezi zájmy ochrany přírody a hospodařením v příslušných lokalitách (www.natura2000.cz

Ptačí oblasti jsou území, která splňují přesně stanovená kritéria pro život nebo rozmnožování ptáků. Jako ptačí oblast je tedy zpravidla vyhlášeno hnízdiště, zimoviště a nebo pravidelné shromaždiště například tažných druhů ptáků. Od roku 2004 je ptačí oblast považována za novou kategorii chráněného území, která je zřizována nařízeními vlády (zákon č. 218/2004 Sb.)
Na území BR Dolní Morava se nacházejí ptačí oblasti: Pálava, Lednické rybníky a Soutok - Tvrdonicko

Evropsky významné lokality mají za cíl zachovat, nebo případně obnovit biologickou rozmanitost přírodních stanovišť na kterých se nacházejí druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vyhlášení a správa těchto území s sebou přináší určitá opatření a omezení, která však musejí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky a regionální charakteristiky státu na jehož území se lokalita nachází.

V BR Dolní Morava bylo navrženo celkem 17 evropsky významných lokalit:

Bezručova alej, Děvín, Klentnice - kostel sv. Jiří, Lednice - zámek, Milovický les, Niva Dyje, Paví kopec, Rendezvous, Rybniční zámeček, Skalky u Sedlece, Slanisko u Nesytu, Soutok - Podluží, Stolová hora, Studánkový vrch, Svatý kopeček u Mikulova, Turold a Úvalský rybník.

Evropsky významné lokality, schválené pro území ČR, budou následně vyhlášeny prostřednictvím některé z kategorií zvláště chráněných území, podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb v platném znění) rozeznává několik typů zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jsou vyhlašována v kategoriích: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP). Na území BR Dolní Morava jsou kromě NP zastoupeny všechny kategorie zvláště chráněných území.