Domů Základní údaje Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Chráněná krajinná oblast (CHKO)

palavaChráněná krajinná oblast (CHKO) je kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a významným podílem přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. Významnými estetickými hodnotami takových krajin bývají i dochované památky historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Každá oblast je řízena samostatnou správou.

palavaChráněná krajinná oblast Pálava (www.palava.cz) Pálava byla vyhlášena v roce 1976 (výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 5790/1976) a nachází se v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Rozlohou 83 km2 se řadí k nejmenším chráněným oblastem České republiky. Druhová skladba rostlin a živočichů žijících na území CHKO je velmi pestrá. Přírodní podmínky této oblasti umožnily výskyt mnoha druhů rostlin, které jinde v ČR nerostou. Na jejím území lze najít suché skalní trávníky, suchomilné křoviny a teplomilné doubravy, sprašové doubravy s druhově bohatým bylinným podrostem nebo panonské dubohabřiny. Pod úpatím vápencového bradla Pavlovských vrchů, v nivě Dyje, zůstaly zachovány, kromě několika nevelkých zaplavovaných lužních luk, porosty tvrdého luhu s dubem letním a jasanem úzkolistým. V jižní části CHKO, na březích rybníka Nesyt, se zase vyskytují zbytky slanomilné vegetace. V Chráněné krajinné oblasti Pálava jsou čtyři národní přírodní rezervace, jedna národní přírodní památka, pět přírodních rezervací a čtyři přírodní památky.